hubatka@hubatkaconsulting.cz    +420 773 100 766

Myšlenkové mapy v obchodě a řízení

Myšlenkové mapy a jejich přínos pro klienta

Téma Myšlenkové mapy lze pojmout jako samostatný seminář na tvorbu a užití MM v nejrůznějších oblastech života i práce, ale také jako nástroj, který usnadňuje a zprůhledňuje některé analytické metody a jejich výsledky. Jinými slovy Myšlenkové mapy mohou být, při správném použití, jednak samy metodou, ale mohou usnadňovat a zlepšovat interpretaci metod jiných a jejich výstupů. Každé použití však bude vyžadovat jiné zákonitosti a jiné formy utváření. Oba způsoby však mohou být velmi cenným a užitečným nástrojem. Jejich přidaná hodnota spočívá v již zmíněné přehlednosti a určitém zjednodušení, ale především v postižení někdy latentních rozdílů a odlišností, které unikají pozornosti, ale v konečném výsledku mohou být zásadní.

Každý z nás, již v praxi zažil ten pocit, kdy cítíme, že je to jinak, než se to jeví, ale nevíme přesně kde a proč. Praxe a další okolnosti nám pak ukáží, že naše intuice měla pravdu, ale to už může být pozdě. U myšlenkových map, při jejich správném použití, jasně rozkryjeme, v čem spočívá naše správná intuice a můžeme tak včas přijmout účinná rozhodnutí nebo opatření.

Obě formy využití myšlenkových map se do určité míry kryjí, doplňují i podmiňují a někdy je nelze exaktně oddělit, ale to právě podporuje zmíněný užitek a přidanou hodnotu. Takovéto optimální využití vyžaduje určitou praxi a zkušenosti, a to mohu klientům nabídnout. Vycházím z praxe své vlastní i svých klientů.
Nástin organizačního a obsahového členění je níže v myšlenkové mapě zachycující nejčastější nebo nejžádanější oblasti zaměření seminářů a využívání v praxi.

Výčet některých pozitivních přínosů myšlenkových map a jejich aplikaci v praxi:

Osobní přínos

 • Tvorba, sladění a zpřehlednění osobní vize nebo osobních cílů, vlastních hodnot a priorit
 • Plánování a timemanagement
 • Podpora rovnováhy v osobním a pracovním životě
 • Schopnost prezentovat svoje myšlenky, záměry – jasně a přehledně – sladěnost jednotlivostí i celku
 • Podpora učení, efektivita myšlení
 • Podpora kreativity – hledání řešení a nových cest
 • Způsob rozvoje potenciálu a silných stránek
 • Podpora řešení osobních problémů a krizí a hledání optimálních řešení v širších souvislostech
 • Další využití …

Firemní přínos

 • Zlepšení a zjednodušení komunikace – větší přehlednost a názornost – komunikační platforma
 • Sladění a zpřehlednění firemních hodnot, cílů a priorit
 • Zlepšení plánování a delegovaní úkolů, sdílení a podpora
 • Usnadnění zavádění změn nebo nových procesů a jejich řízení
 • Řízení nebo mapování projektů nebo procesů v organizaci
 • Nástroj na nové přístupy a způsoby analytického myšlení, evaluace procesu a současně přehledný způsob interpretace výsledků
 • Kreativní přístup k řešení problémů a krizí – hledání optimálních řešení, kauzalita …
 • Další využití …

Myšlenkové mapy – struktura

Základní modul je tvořen nejnutnějšími prvky, zákonitostmi i pravidly pro správnou tvorbu a užití MM. Ukazujeme vzorové příklady, psychologické a jiné aspekty, které do tvorby a užití vstupují, ale také ukazujme na nejčastější chyby a omyly v tvorbě myšlenkových map. Jde o základní instruktáž, která může být podle zkušeností a praxe účastníků různě dlouhá a intenzivní. Do této sekce patří i možnost užití profesionálních programů a SW pro tvorbu a využití MM. Zaměřuji se na v praxi nejlepší a nejužívanější. Spolupracuji se zástupci největších výrobců pro ČR a preferuji především program iMind Map přímo od Tony Buzana a mohu frekventantům zajistit výhodné ceny a licence dle jejich potřeb a rozsahu užití. Možné jsou ovšem i jiné nástroje – např. X-mind nebo řada freeware, které jsou zdarma, ale plně uspokojí začátečníky i profesionály.

Myšlenkové mapy v leadershipu je samostatný modul manažerského využívání myšlenkových map v rozvoji a vedení týmů a skupin v pracovní sféře. Patří sem takové oblasti využití jako je vedení porad, nejrůznější formy komunikace, zavádění a řízeni změn, tvorba pozitivního a podporujícího klimatu, v neposlední řadě i využití plného potenciálu skupiny či týmu. I zde se zaměření, hloubka a rozsah plně přizpůsobuje nejen zkušenostem, ale především potřebám a požadavkům klienta.

Myšlenkové mapy v managementu je poměrně široce pojatá oblast a je zaměřena na takové aspekty jako strategické řízení, projektové řízení, nejrůznější analytické a evaluační nástroje a nástroje na podporu komunikace a sdílení. Využití myšlenkových map v managementu lze rozdělit na dva hlavní směry: Vnitřní – nástroje a využití map pro vnitřní komunikaci a zlepšení řízení uvnitř dané organizace včetně evaluace procesů nebo zavádění změn. A vnější – zde je využití směrem ke klientům, trhu, marketingu apod. I zde jde o nástroje směrem ke komunikaci a sdílení, ale přínosné využití je především v oblasti analytiky a mapování. Silnou stránkou se pak ukazuje zpřehlednění, kauzální zacílení a komplexní postižení všech oblastí nebo aspektů daného sledovaného jevu.

Myšlenkové mapy v osobním rozvoji naopak cílí na samotnou osobnost manažera nebo konkrétního pracovníka rozvoj jeho osobnostní, charakterových a dalších vlastností včetně typologie, komunikačních kompetencí, tvorby vlastní vize, timemanagementu, dosahování cílů nebo rovnováhy v osobním a pracovním životě. Patří sem i oblast rozvoje vlastního talentu a potenciálu v souladu s osobními i firemními cíli. Charakter osobnosti určuje i charakter změn.

Mgr. Miloslav Hubatka

Myšlenkové mapy v obchodě a řízení
Přesunout se na začátek